Poslední rozloučení s bratrem Šedým Bobrem

Odešel Jirka Zlámal, skautským jménem Šedý Bobr, člověk laskavý, poctivý a slušný. Dnes jsme s ním rozloučili a poděkovali mu za všechno, co pro skauting udělal a čím přispěl k jeho obnovení.

Ke skautingu jej přivedl Pater Josef Kacálek, skautským jménem Dikobraz. Bylo to v nadějném roce 1968, kdy se skauting mohl po letech komunistického zákazu opět na chvíli nadechnout ke svobodnému působení a k výchově mládeže podle svých zásad daných zakladateli světového i československého skautingu. Šedý Bobr společně s P. Josefem Kacálkem a bratrem Františkem Vyhnálkem, skautským jménem Hronem, dali dohromady skupinu chlapců, kteří se nejdříve scházeli ke skautským schůzkám na faře, později pak v různých klubovnách ve městě a na Zámečku. S těmito chlapci přišli za tehdejším vůdcem střediska Zubr Lanškroun bratrem MUDr. Adolfem Antesem, skautským jménem Amundsenem a jeho nástupcem bratrem Janem Špičákem skautským jménem Kazanem a požádali o zařazení do střediska. Obnovili tím činnost 3. chlapeckého oddílu ve středisku Zubr Lanškroun. Šedý Bobr vedl oddíl až do roku 1970, kdy Junák byl komunistickým režimem násilně ukončen.

Skautem však zůstal po celý svůj další život, a to celým svým srdcem i duší. Měl velkou radost, když ho v roce 1986 oslovili rodiče, kteří chtěli své děti vychovávat podle zásad skautingu a ochotně jim poskytnul příručky, které měl u sebe uschované. A tak se na tzv. chaloupkách začala znovu rozvíjet skautská výchova dětí a někteří z těchto rodičů a jejich dospívající děti se po „sametové revoluci“ stali kvalifikovanými skautskými vedoucími. Také v roce 1989 byl při obnově lanškrounského skautingu a pomohl opět, jako vůdce, s rozjetím činnosti 3. chlapeckého oddílu a při úpravách objektu klubovny na ul. 5. května. Oddíl posléze předal čerstvě kvalifikovaným mladším vedoucím. Sám přešel do vznikajícího 30. klubu dospělých, jehož se stal vůdcem. Na vedení kmene dospělých se podílel až do roku 2007 jako zástupce vůdce. Pokud mu to dovolil jeho zdravotní stav, vždy ochotně pomáhal při zajišťování akcí klubu i akcí střediska, např. pravidelným vařením oběda na střediskových skautských závodech.  Jeho recept na „buřtguláš“ je využíván dodnes.

V roce 2019 z rukou náčelní Kmene dospělých Ladislavy Marešové, skautským jménem Želvy,  v kostele sv. Václava při mši sv. ke cti sv. Jiří převzal za  dlouholetý přínos pro lanškrounský skauting vyznamenání Kmene dospělých „Medaili syrinx ve stříbře“.

Na tomto místě nelze nezmínit jeho odkaz, jež s námi stále zůstává, a kterému se učí a zpívají jej všichni skauti a skautky našeho střediska. Šedý Bobr někdy kolem roku 1969 zkomponoval píseň, která byla nejprve neoficiální hymnou 3. chlapeckého oddílu a nakonec se stala oficiální hymnou celého střediska Zubr a Dikobraz Lanškroun. V ní obsažený skautský zákon byl v jeho životě stále na předním místě.

A nejen to. Základní principy skautingu, symbolizované ve skautském pozdravu, jej provázely celým jeho životem. Jsou to tři vztyčené prsty znamenající povinnost k Bohu, povinnost k bližnímu a povinnost k sobě samému, s nimiž souvisí palec překrývající malíček, který znamená, že silnější chrání slabšího. Tyto principy se snažil naplňovat každý den, stejně jako příkaz udělat každý den alespoň jeden dobrý skutek. Kéž by se i nám toto každý den podařilo, hned by svět byl o trochu lepší.

Jak již jsem zmínil, bratr Šedý Bobr zakomponoval skautský zákon do své písně a snažil se podle něj žít. Za chvíli tato hymna zazní na rozloučenou s ním, avšak pro ty, kdo tento text neznají, bych jej chtěl připomenout, abychom si všichni uvědomili jeho hloubku:

„Milovat pravdu, pro ni se bít, zemřít pro pravdu, umět pro ni žít,

být věrný, oddaný v každé době, čelit vždy statečně lidské zlobě,

prospěšně pomáhat lidem všem, být jejich bratrem, přítelem,

zdvořilý být a přírody chránit krásu,

poslušen rodičů, představených hlasu,

veselý, spořivý, v myšlení jistý, ve slovech, ve skutcích jak lilie čistý,

toť zákon, jej plň, jak můžeš jen a dokaž, žes byl vždy připraven,

toť zákon, jej plň, jak můžeš jen a dokaž, žes byl vždy skautem.“

 

Bratr, Šedý Bobr byl vždy skautem a tato slova svým životem naplnil stejně tak, jako přikázání Desatera. Mám proto vedle té smutné zprávy o jeho odchodu z tohoto světa i zprávu radostnou: Bratr Šedý Bobr došel „k nové vlasti krásné“ k níž měl namířeno, do Božího království.

Bude pro nás vždy vzorem a ve vzpomínkách na něj budeme pamatovat.

Autíčko - 20.03.2023, Kronika

Sponzoři »